Uneix-te al Club Woodgo, i entra al sorteig mensual d'un Triangle Pikler.
Uneix-te al Club Woodgo, i entra al sorteig mensual d'un Triangle Pikler.
Cistella 0

Política de privadesa

1.- Presentació i dret d'informació

Woodg.es es pren molt seriosament la protecció de la seva privadesa i de les seves dades personals. Per tant, la vostra informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

Aquesta política de protecció de dades regula l'accés i l'ús del servei del lloc web https://www.woodgo.es (d'ara endavant, el Lloc Web), que WOODGO.ES, amb CIF B-21669677 i domicili social al c/ Villena 19, CP: 03430, Onil (Alacant), posa a disposició dels Usuaris (d'ara endavant, els Usuaris o l'Usuari) interessats en els productes i/o serveis oferts per WOODGO.ES.

2.- Processament de dades personals, finalitat del tractament i consentiment per a la cessió de dades

Les dades dels Usuaris que es demanen a través dels formularis de registre, són recollides per WOODGO.ES amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del lloc web interessats en la contractació dels serveis de WOODGO.ES

Així mateix, us informem que les vostres dades personals de contacte seran incorporades a un fitxer automatitzat i utilitzats per remetre-li Newsletters i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els serveis WOODGO.ES per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents i això a l'empara del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, LOPD), a la Llei 34/2002 d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ia la Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions.

Us informem que podreu oposar-vos en tot moment que les vostres dades siguin tractades amb aquesta finalitat, així com sol·licitar més informació sobre el tractament de les vostres dades personals, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça “ info@woodgo.es ” usant els mitjans específics que es reconeguin en les pròpies comunicacions comercials.


3. Tractament de dades amb fins estadístiques

Us informem que consentiu el tractament de les vostres dades per a l'elaboració de perfils, així com per a la segmentació de les vostres dades. Els tractaments esmentats poden tenir com a finalitat tant l'anàlisi i realització d'estadístiques per conèixer el trànsit i utilització del Lloc Web per part dels Usuaris, com la determinació dels seus gustos i preferències per remetre-li informació promocional d'acord amb els seus interessos.


4.- Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'Usuari i veracitat de les dades

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a WOODGO.ES qualsevol modificació dels mateixos. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se WOODGO.ES el dret a excloure dels serveis registrats tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d'accions que siguin procedents en Dret.

Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, i no es pot responsabilitzar WOODGO.ES de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

5.- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L'interessat pot exercir els drets següents:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les vostres dades personals.
  • Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, l'entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius imperiosos legítims, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per això podrà emprar els formularis habilitats per l'empresa, o bé adreçar un escrit a:

Vicente Mira Verdú C/ Villena 19 3A, (03430) Onil (ALACANT).

També podeu enviar un email a: info@woodgo.es

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que preveu l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si no voleu rebre més informació sobre els nostres serveis, podeu donar-vos de baixa a la següent adreça de correu electrònic de l'entitat, indicant a l'assumpte "No enviar correus".

6.- Mesures de seguretat


WOODGO.ES manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la LOPD i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD que continguin dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al vostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del Lloc Web, sense perjudici d'informar-vos que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

WOODGO.ES es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat respecte de les dades personals contingudes al fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions que, si escau, puguin produir-se.


7.- Canvis


WOODGO.ES es reserva el dret de revisar la vostra Política de Privadesa en el moment que ho consideri oportú. Per aquesta raó, us preguem que comproveu de forma regular aquesta declaració de privadesa per llegir la versió més recent en cada moment de la Política de Privadesa de WOODGO.ES.

8.- Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de WOODGO.ES, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Privadesa.

9.- Procedència de les dades


Les dades personals que tractem a WOODGO.ES procedeixen directament de vostè: El mateix interessat o el seu representant legal.


Les categories de dades que es tracten són:

  • Caràcter identificatiu.
  • Característiques personals.
  • Economicofinancers.
  • Transaccions de béns i serveis.


No es tracten dades especialment protegides.